Sieć kompetencji
O sieci

Sieć Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej to podmiot integrujący środowiska zaangażowane w rozwój energetyki rozproszonej. SKER została powołana w lutym 2020 r. decyzją Rady Konsorcjum MENAG zarządzającej projektem KlastER. Uchwalono wówczas regulamin Sieci, zatwierdzono strukturę organizacyjną oraz powołano członków Rady Programowej (RP) SKER. Funkcję przewodniczącego RP powierzono prof. Zbigniewowi Hanzelce (AGH), a sekretarza – dr. Sławomirowi Kopciowi (AGH). Ustalono także, że decyzje we wszystkich ciałach statutowych Sieci będą podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 50% członków.

Jednym z najważniejszych celów Sieci Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej jest integracja i koordynacja działań wszystkich środowisk zaangażowanych w rozwijanie lokalnych inicjatyw energetycznych w Polsce. SKER ma również sprzyjać wypracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie klastrów energii oraz prowadzić działalność popularyzatorską i edukacyjną. Realizacji tych celów służą organizowane przez SKER seminaria, konferencje i warsztaty. Efektem działania Sieci są również artykuły eksperckie dostępne na niniejszej stronie internetowej oraz czasopismo Energetyka Rozproszona.

Ze strukturą i celami SKER mogą zapoznać się Państwo również w poświęconej jej broszurze informacyjnej. Zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowanie zgłoszeniem swojej kandydatury do zespołów roboczych działających w ramach Sieci.


Treści eksperckie

Obserwatorium Transformacji Energetycznej

Zadaj pytanie ekspertowi

Odpowiedzi ekspertów

 

Struktura sieci kompetencji
Zgłoś kandydaturę eksperta
Struktura sieci kompetencji - schemat

Zespoły Robocze
Koordynator: Zbigniew Hanzelka (AGH)
Zespół ds. Technicznych
hanzel@agh.edu.pl
Koordynator: Karol Wawrzyniak (NCBJ)
Zespół ds. Ekonomicznych
karol.wawrzyniak@idea.edu.pl
Koordynator: -
Zespół ds. Legislacyjnych
klaster_er@agh.edu.pl
Koordynator: Barbara Worek (UJ)
Zespół ds. Społecznych
b.worek@uj.edu.pl