Czasopismo

 

Oficjalna strona internetowa czasopisma jest dostępna w Open Journal System Wydawnictw AGH.


„Energetyka Rozproszona” jest czasopismem polskojęzycznym, wydawanym w Akademii Górniczo-Hutniczej w ramach projektu „Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)”. Podstawę stanowi wersja elektroniczna czasopisma zamieszczana na niniejszej stronie internetowej Sieci Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej. Wybrane artykuły będą także publikowane w formie drukowanej w zeszytach wydawanych w cyklu półrocznym.

Czasopismo jest skierowane głównie do pracowników uczelni, doktorantów i studentów, inżynierów, polityków, działaczy samorządów terytorialnych i pracowników administracji państwowej, przedstawicieli wspólnot i lokalnych inicjatyw energetycznych, prosumentów oraz wszystkich osób zainteresowanych rozwojem energetyki rozproszonej w Polsce.

Czasopismo „Energetyka Rozproszona” publikuje różne rodzaje tekstów dotyczących technicznych, ekonomicznych, społecznych i legislacyjnych aspektów rozwijania lokalnych inicjatyw energetycznych.

Czasopismo uzyskało patronat Komitetu Problemów Energetyki Polskiej Akademii Nauk.

© Autorzy Creative Commons CC-BY 4.0    |     Kontakt: redakcja-er@agh.edu.pl  |     ISSN: 2720-0973 

 

Pobierz PDF

Nadsyłane teksty mogą przyjąć w szczególności formę:

 • artykułu naukowego,
 • artykułu przeglądowego,
 • raportu,
 • krótkiego komunikatu,
 • informacji technicznej,
 • studiów przypadku.

Redakcja może rozważyć skierowanie do publikacji tekstów innego rodzaju, jeśli ich zawartość będzie odpowiadała linii programowej czasopisma oraz tematyce konkretnego zeszytu. W takim przypadku prosimy o kontakt z Redakcją, wraz z krótkim uzasadnieniem. Należy pamiętać, że takie teksty również powinny być sformatowane zgodnie z ogólnymi wytycznymi redakcyjnymi.

Przyjmowanie materiałów do publikacji

Autorzy proszeni są o nadsyłanie materiałów proponowanych do publikacji na adres: klaster_er@agh.edu.pl.

Dostarczenie materiału nie jest równoznaczne z jego publikacją – o tym decyduje zespół redakcyjny. Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów. Przyjmowane są wyłącznie teksty, które spełniają poniższe wytyczne redakcyjne.

Proces redakcyjny

Ścieżka wydawnicza jest taka sama dla wszystkich rodzajów tekstów, przy czym artykuły niezamawiane trafiają w pierwszej kolejności do redaktorów działów, którzy kwalifikują tekst do przyjęcia oraz rekomendują kolejność i termin publikacji. Następnie wszystkie teksty przechodzą redakcję i korektę językową. Po korekcie językowej artykuły wracają do Autorów celem akceptacji naniesionych zmian oraz wyjaśnienia ewentualnych niejasności lub uzupełnienia braków. Tak opracowane teksty zostają skierowane do składu, po czym ponownie trafiają do Autorów w celu skontrolowania ich układu graficznego (co istotne zwłaszcza w przypadku artykułów zawierających tabele, wykresy, ilustracje). Po wprowadzeniu ostatnich poprawek artykuł trafia do publikacji.

Wytyczne redakcyjne – wymagania ogólne

Poniżej zamieszczono ogólne wymagania, dotyczące formatu i konwencji językowej, jakie powinny spełnić teksty nadsyłane do redakcji. Autorzy są proszeni o stosowanie się do wskazanych zasad, przygotowanie manuskryptu zgodnego z podanymi dalej wytycznymi przyspieszy proces kwalifikowania tekstu do publikacji.

 • zapis jednoszpaltowy, justowany;
 • nie należy wprowadzać podziału tekstu na numerowane sekcje (2, 2.1, 2.1.2 itd.); artykuł powinien mieć przejrzystą strukturę: tytuł, tekst główny, śródtytuły, wyliczenia (1, 2, 3; a, b, c; lub od kropek), ew. wyróżnienie istotnych informacji boldem;
 • w tekście głównym należy umieścić powołanie do każdego rysunku i tabeli (np. Tab. 2 i Rys. 1 przedstawiają zestawienie…);
 • nie należy stosować automatycznych stylów i formatowania, twardych spacji itp.
 • wyróżnienia w tekście sygnalizować za pomocą pogrubienia (nie podkreślenia, nie rozstrzelenia), zwroty obcojęzyczne (np. know-how) należy wyróżniać kursywą;
 • tytuły czasopism podawać w cudzysłowie; pozostałe tytuły (książki, artykuły) zapisywać kursywą; nazwy wydarzeń (konferencje, sympozja, panele) zapisywać zaczynając od wielkiej litery;
 • nazwy funkcji zapisywane małą literą, np. minister aktywów państwowych; nazwy instytucji – wielką, np. Ministerstwo Aktywów Państwowych;
 • wartość procentowa zapisywana bez spacji po liczbie (50%);
 • wartość temperatury zapisywana bez spacji po liczbie (100°C);
 • w zapisie liczb dłuższych niż trzycyfrowe należy stosować spacje (1 000; 50 000 itd.);
 • znak dziesiętny zapisywany przecinkiem, a nie kropką (4,5);
 • jednostki powinny mieć pojedynczą spację między liczbą a jednostką (5 kW) i być zgodne z nomenklaturą układu SI;
 • nietypowe jednostki lub skróty wymagają wyjaśnienia przy pierwszym użyciu;
 • równania należy umieścić bezpośrednio w tekście, według podanego niżej wzoru.

Dalej przedstawiono szczegółowe wytyczne dotyczące kompozycji i formatowania poszczególnych rodzajów tekstów.

Objętość i wymagane elementy tekstów

 1. Rekomendowana objętość nie powinna przekraczać 40 000 znaków ze spacjami.

Rekomendowana objętość krótkiego komunikatu (poświęconego wszelkim wydarzeniom, inicjatywom, programom itd., których potencjalnymi odbiorcami mogą być czytelnicy czasopisma „Energetyka Rozproszona”) nie powinna przekraczać 20 000 znaków ze spacjami.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania zbyt obszernych tekstów, po konsultacjach z Autorami.

 1. Tekst powinien składać się z następujących elementów:
 • tytuł – w języku polskim i angielskim; nie powinien przekraczać dwóch wierszy w druku, co oznacza, że nie powinien przekraczać ok. 150 znaków ze spacjami;
 • abstrakt – w języku polskim i angielskim; jeden akapit, max. 200 słów;
 • słowa kluczowe – max. 5 haseł w języku polskim i angielskim;
 • afiliacja autora zawierająca nazwisko, ewentualny stopień naukowy, ośrodek akademicki/firmę/instytucję; adres mailowy do kontaktu; fotografię;
 • tekst główny – dla klarowności wywodu powinien być podzielony podtytułami (max. 40 znaków ze spacjami);
 • bibliografia – skonstruowana zgodnie z wytycznymi.

Rysunki i tabele

Pod tabelą lub rysunkiem należy umieścić krótki, jednowierszowy tytuł (zapisany z wielkiej litery, bez kropki, według wzoru: Rys. 1./Tab. 1. Tytuł), ewentualnie również legendę wyjaśniającą użyte w nich symbole.

Prosimy o nadsyłanie rysunków w wysokiej rozdzielczości, w rozmiarze przypominającym ten, w jakim mają zostać opublikowane (standardowe rozmiary rysunków w „Energetyce Rozproszonej” to 82 mm (pojedyncza szpalta) i 170 mm (cała kolumna); maksymalna wysokość kolumn to 230 mm, pismo posiada format A4).

Wszystkie obrazy fotograficzne muszą być dostarczone w formacie JPG, w rozdzielczości co najmniej 300 dpi przy maksymalnym rozmiarze, w jakim mogą być użyte.

Wzory

Do wpisywania wzorów stosować standardowy edytor równań. W starszych wersjach po otwarciu edytora równań można zdefiniować jego styl i rozmiar czcionki – styl powinien być Times New Roman italic oraz macierz/wektor bold. Rozmiar podstawowej czcionki 12. W nowszych wersjach wbudowany edytor równań posługuje się czcionką Cambria Math. Należy zadbać, aby wszystkie symbole w tekście i na rysunkach były pisane taką samą czcionką jak we wzorach, a więc typowe równanie (nowsza wersja edytora – czcionka Cambria Math) będzie miało postać (użyty styl: Wyświetlanie):

                                                             (1)

gdzie: J – gęstość prądu, r – odległość, A, B, C – współczynniki geometryczne.

Numerację wzoru umieszczamy po prawej stronie w polu tekstowym bez ramek (czcionka Arial, 9 punktów), a wzór umieszczamy na środku. Prosimy nie wstawiać wzorów w tabele.

Bibliografia

 • obowiązuje układ w kolejności alfabetycznej;
 • należy uwzględniać wszystkich autorów i redaktorów, jeśli jest ich więcej niż trzech, należy wymienić trzy nazwiska i dodać formułę „et al.”.
 1. Książki, broszury

Jemielity J., Czapla Ł., Kolendo P. (2016), Budowa lokalnego obszaru bilansowania (LOB) jako elementu zwiększenia bezpieczeństwa i efektywności energetycznej pracy systemu dystrybucyjnego, praca zbiorowa, Instytut Energetyki Instytut Badawczy Oddział Gdańsk, Gdańsk.

Paska J. (2010), Wytwarzanie rozproszone energii elektrycznej i ciepła, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

 1. Artykuły opublikowane w zbiorach artykułów/rozdziały w książkach

Wołowiec M., Bajda T., Pruss A. et al. (2018), Sorpcja metali ciężkich i metaloidów na osadach z procesów oczyszczania wody, [w:] Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód, Z. Dymaczewski, J. Jeż-Walkowiak, M. Nowak et al. (red.), Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział Wielkopolski, Poznań: 383–385.

 1. Artykuły zamieszczone w czasopismach

Kelley A.W., Edwards S.W., Rhode J.P. et al. (1995), Transformer Derating for Harmonic Currents: A Wide--Band Measurement Approach for Energized Transformers, „IEEE Transactions on Industry Applications” 35 (6): 1450–1457.

 1. Artykuły w materiałach pokonferencyjnych

Jauch E.T. (2005), Maximizing Automatic Reverse Power Operations with LTC Transformers and Regulators, IEEE Power Engineering Society Inaugural Conference and Exposition in Africa 2005, Durban: 449–454.

Chia-Hung L., Hui-Jen Ch., Chao-Shun Ch. et al. (2009), Fault Detection, Isolation and Restoration Using a Multiagent-based Distribution Automation System, „Industrial Electronics and Applications”, ICIEA 2009, Xi’an.

 1. Materiały dostępne w Internecie

Pakiet zimowy Komisji Europejskiej: Czysta Energia dla Europejczyków – struktura Pakietu i usytuowanie w nim nowej dyrektywy w sprawie promowania OZE, opracowanie Instytutu Energetyki Odnawialnej, http://www.igwp.org.pl/images/pliki/oze/wrzesien2017/Zalacznik_1_Struktura_pakietu_zimowego_ UE_przeglad_IEO.pdf [dostęp: 10.02.2020].

 

 1. Dokumenty prawne
 • w żadnej części nazwy nie pojawia się kursywa;
 • w tytułach aktów prawnych obowiązuje zasada, że wielką literą rozpoczynamy tylko pierwszy wyraz, pozostałe zaś rozpoczynamy małą literą, o ile nie są nazwami własnymi, np.: Karta górnika, Kodeks cywilny, Prawo budowlane (zapis „prawo budowlane” jest dopuszczalny, ale wówczas oznacza wszystkie przepisy odnoszące się do budownictwa, również zawarte w innych rozporządzeniach i ustawach), Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (prosimy o stosowanie pełnych tytułów ustaw);
 • dla ekonomii i przejrzystości przekazu rezygnujemy ze stawiania kropek po cyfrach oznaczających numer artykułu lub paragrafu, np.: art. 20 Kodeksu cywilnego;
 • skrót od Dziennika Ustaw zapisujemy bez spacji, z kropkami: Dz.U.

Przykłady:

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2015 poz. 478 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 z późn. zm.).

Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej – Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci. Wersja 2.0 zatwierdzona decyzją Prezesa URE nr DPK-4320-1(4)/2011/LK z dnia 15 grudnia 2011 r. Tekst obowiązujący od dnia: 1 lutego 2017 r.

Przypisy

 • stosujemy przypisy wewnątrztekstowe;
 • opis publikacji w przypisie powinien przyjąć maksymalnie uproszczoną formę (w porównaniu do pełnego opisu pozycji w bibliografii) i zawierać: nazwiska autorów, rok publikacji oraz numer bądź przedział stron:

(Chia-Hung et al. 2009: 156–178)

(Jauch 2005: 450)

 • jeśli nazwisko autora nie jest podane, w przypisie umieszczamy pełny lub skrócony tytuł dokumentu:

(Pakiet zimowy Komisji Europejskiej…)

(Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.)

(Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej… 2011).

 • w przypadku następujących po sobie odwołań do tej samej pozycji bibliograficznej należy używać formuły „Ibidem”, np.:

(Paska 2010: 167)

(Ibidem: 168)

Pobierz PDF

W pierwszym, przedrecenzyjnym etapie artykuły trafiają do redaktorów poszczególnych działów (struktura odpowiadająca zespołom roboczym SKER – dział ekonomiczny, legislacyjny, społeczny, techniczny), którzy oceniają, czy tekst spełnia wymogi określone w Informacjach dla Autorów oraz odpowiada tematyce i celom zarówno całego czasopisma, jak i konkretnego numeru. Na podstawie ich rekomendacji redaktor naczelny kwalifikuje artykuł do przyjęcia oraz ustala kolejność i termin publikacji. W przypadku decyzji negatywnej autor zostaje o niej niezwłocznie poinformowany.

Teksty zakwalifikowane do dalszych etapów rozpatrywania zostają skierowane do recenzentów za pomocą narzędzia Open Journal Systems (https://journals.agh.edu.pl/er). Wybór recenzenta jest podyktowany zgodnością zakresu jego zainteresowań naukowych z tematyką artykułu. Recenzenci będą wybierani głównie z grona członków Rady Programowej czasopisma, w której zasiadają znawcy problematyki energetycznej w szerokim spektrum, afiliowani w polskich jednostkach naukowych. Do współpracy recenzenckiej można zaprosić także naukowca luźno związanego z czasopismem, jeśli jest specjalistą w zakresie tematyki podejmowanej w konkretnym artykule.

Przyjmujemy zasadę podwójnie ślepej recenzji („double-blind review proces”), co oznacza, że autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości – nie umieszczają swoich nazwisk w pliku ze zgłoszonym artykułem ani w formularzu recenzenckim. Oczywiście nie da się wykluczyć sytuacji, że pewne elementy obecne w artykule, np. liczne odwołania do innych prac autora, mogą umożliwić jego identyfikację. Mając to na uwadze, rekomendujemy, by tego rodzaju elementy umieszczać dopiero w ostatecznej wersji artykułu, po informacji o zaakceptowaniu go do publikacji.

Recenzja zostanie przekazana autorowi niezależnie od tego, czy będzie pozytywna czy negatywna. Informacja zwrotna będzie zawierała ogólny opis mocnych i słabych stron tekstu, a w przypadku zakwalifikowania go do dalszego etapu prac – także szczegółowe wskazanie elementów, które wymagają poprawy bądź rozwinięcia. Po uzyskaniu pozytywnej recenzji autor ma 1 tydzień na opracowanie wersji artykułu z uwzględnieniem uwag recenzenta. Poprawiony artykuł zostanie ponownie skierowany do kontroli recenzenta.

Informujemy, że proces kwalifikowania tekstów do publikacji w czasopiśmie „Energetyka Rozproszona” przebiega zgodnie z wytycznymi The Committee on Publication Ethics (COPE).

Pobierz PDF

Redakcja czasopisma „Energetyka Rozproszona” stosuje zasady etyczne obowiązujące publikacje naukowe zgodnie z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Wydawniczej (COPE). Zachęcamy wszystkich autorów, recenzentów i osoby współpracujące z nami w jakimkolwiek innym charakterze o zapoznanie się z zaleceniami Komitetu i sumienne ich stosowanie. Deklarujemy, że dbamy o zachowanie najwyższych standardów w tym zakresie. Jednocześnie prosimy, by wszelkie zarzuty dotyczące zauważonych błędów i zaniedbań w procesie wydawniczym zgłaszać w formie elektronicznej na adres: klaster_er@agh.edu.pl.

Do zgłoszeń podchodzimy poważnie, wdrażamy określone procedury kontrolne i naprawcze. Każda uwaga zostanie przekazana do wiadomości redaktora naczelnego czasopisma oraz sekretarza. Jeśli sprawa dotyczy procedury wydawniczej, do odpowiedzi zostaje zobligowana redakcja czasopisma, jeśli skarga dotyczy kwestii merytorycznej – uwaga zostanie przekazana autorowi z prośbą o ustosunkowanie się do niej. Redakcja zobowiązuje się udzielić odpowiedzi zgłaszającemu uwagę, niezależnie od tego, czy autor odniesie się do zarzutu.

W sytuacji zgłoszenia krytycznego komentarza (obszernego, podpartego solidnymi argumentami) do znajdującego się w czasopiśmie artykułu, redakcja dopuszcza możliwość publikacji takiego głosu, jeśli zainicjowana tym samym dyskusja będzie miała wartość naukową i poznawczą. Autor komentarza zostanie poproszony przez redakcję o dostosowanie formy tekstu do obowiązujących w czasopiśmie standardów redakcyjnych, a następnie jego artykuł zostanie skierowany do recenzji. W przypadku wskazania w opublikowanym tekście poważnych błędów merytorycznych, które podważają słuszność wyników badań, redakcja w pierwszej kolejności wyjaśnia sprawę z autorem, a następnie – w zależności od skali błędów – wprowadza erratę, zamieszcza sprostowanie lub usuwa artykuł z elektronicznego wydania czasopisma.

„Energetyka Rozproszona” posiada procedury dotyczące deklaracji autorstwa i współautorstwa, a także procedury postępowania w sytuacji ewentualnych zarzutów w tym obszarze. Każdy autor, którego artykuł zostaje przyjęty do publikacji, składa pisemne oświadczenie dotyczące praw autorskich osobistych i majątkowych w formie znajdującej się poniżej.

Oświadczenie - prawa autorskie.pdf

Redaktorzy, recenzenci oraz członkowie Rady Programowej czasopisma „Energetyka Rozproszona” są wyłączeni z podejmowania decyzji dotyczących kwalifikowania do publikacji tekstów, których są autorami bądź współautorami. Wszelkie przypadki konfliktu interesów należy niezwłocznie zgłaszać redaktorowi naczelnemu, a w sytuacji ich zatajenia lub podawania nieprawdziwych informacji o autorstwie (autor widmo, autor gościnny lub grzecznościowy) redakcja podejmie kroki zgodne z wytycznymi COPE.

Przy opracowywaniu artykułów uwzględniane są procedury dotyczące dostępności danych. Jasne wytyczne dotyczące konstrukcji przypisów i bibliografii zgodnie z obowiązującymi standardami są ujęte w Informacjach dla Autorów. Na autorach spoczywa obowiązek wyczerpującego opisania użytych metod, materiałów, sposobu organizacji badań – zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami.

Czasopismo „Energetyka Rozproszona” stosuje licencję „Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0”, która pozwala na kopiowanie, zmienianie, rozprowadzanie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie pod warunkiem oznaczenia autorstwa. Z pełną treścią licencji można zapoznać się na stronie: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.

Redaktor naczelny: Sławomir Kopeć
Sekretarz redakcji: Katarzyna Faryj
Redaktor prowadząca i korekta językowa: Malwina Mus

Członkowie redakcji:
Zbigniew Hanzelka
Andrzej Kaźmierski
Marek Kisiel-Dorohinicki
Ryszard Sroka
Wojciech Suwała
Tomasz Szmuc
Karol Wawrzyniak

Lista recenzentów 2022/2023

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka, AGH Kraków 
Prof. dr hab. inż. M. Kisiel-Dorohinicki, AGH Kraków
Dr inż. Jacek Kołodziej, AGH Kraków 
Dr Sławomir Kopeć, AGH Kraków 
Prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak, AGH Kraków 
Dr hab. Mariusz Ruszel, Politechnika Rzeszowska 
Prof. dr hab. inż. Waldemar Skomudek, AGH Kraków 
Prof. dr hab. Barbara Worek, UJ Kraków

 

Elektroniczne wydania czasopisma