Słownik energetyki rozproszonej
Klaster energii
Cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086 oraz z 2021 r. poz. 159), lub jednostki samorządu terytorialnego, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, na obszarze działania tego klastra nieprzekraczającym granic jednego powiatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) lub 5 gmin w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378); klaster energii reprezentuje koordynator, którym jest powołana w tym celu spółdzielnia, stowarzyszenie, fundacja lub wskazany w porozumieniu cywilnoprawnym dowolny członek klastra energii, zwany (w ustawie - przyp. red.) "koordynatorem klastra energii".
Źródło: USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, art. 2. ust. 15a (Dz. U. z 2021 r. poz. 610).

Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE)
Są to wszystkie znajdujące się na terenie Polski urządzenia oraz infrastruktura, służące do wytwarzania, przesyłu (stacje i linie energetyczne najwyższych napięć) i dystrybucji energii (linie energetyczne niższych napięć oraz stacje energetyczne wysokiego i średniego napięcia). Są one powiązane i tworzą sieć, która zaspokaja popyt na energię elektryczną w kraju. Właścicielami poszczególnych elementów sieci są różne jednostki, które podlegają oddzielnym regulacjom i instytucjom.
Źródło: PTPiREE, Energetyka w Polsce, dostępny: http://www.ptpiree.pl/energetyka-w-polsce/struktura-energetyki-w-polsce [26.04.2021].

Magazyn energii
Instalacja umożliwiająca magazynowanie energii elektrycznej i wprowadzenie jej do sieci elektroenergetycznej.
Źródło: USTAWA Z DNIA 10 KWIETNIA 1997 R. - PRAWO ENERGETYCZNE, ART. 3 UST. 10k (DZ. U. 2021 POZ. 716).

Mikroinstalacja
Instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW.
Źródło: USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. art. 2 ust. 19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 610).

Moc zainstalowana elektryczna
Określona przez producenta moc znamionowa (rated power, nominal power) urządzenia służącego do wytwarzania energii elektrycznej (tj. generatora, ogniwa fotowoltaicznego lub ogniwa paliwowego), wyrażona w watach [W] lub wielokrotnościach tej jednostki (kW, MW). Co istotne, mocy znamionowej urządzenia służącego do wytwarzania energii elektrycznej (generatora, ogniwa fotowoltaicznego lub ogniwa paliwowego) nie należy utożsamiać z mocą np. turbiny wiatrowej czy hydrozespołu. Wartość mocy znamionowej musi zostać określona w sposób jednoznaczny przez producenta danego urządzenia/generatora służącego do wytwarzania energii elektrycznej na tabliczce znamionowej (lub w indywidualnych dokumentach wystawionych dla takiego urządzenia, tj. dokumentach, na których podano oznaczenie producenta, rodzaj i typ oraz numer seryjny urządzenia).
Źródło: Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 44/2016) w sprawie stosowania pojęcia „mocy zainstalowanej elektrycznej” (z dnia 21.09.2016).

Odbiorca końcowy
Odbiorca dokonujący zakupu paliw lub energii na własny użytek; do własnego użytku nie zalicza się energii elektrycznej zakupionej w celu jej zużycia na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz paliw gazowych zakupionych w celu ich zużycia na potrzeby przesyłania, dystrybucji, magazynowania paliw gazowych, skraplania gazu ziemnego lub regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego.
Źródło: USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, art. 3 ust. 13a (Dz. U. 2021 poz. 716).

Odnawialne źródła energii (OZE)
Odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów
Źródło: USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, art. 2 ust. 22 (Dz. U. z 2021 r. poz. 610).

Operator systemu dystrybucyjnego (OSD)
Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją paliw gazowych lub energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym gazowym albo systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami gazowymi albo innymi systemami elektroenergetycznymi
Źródło: USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, art. 3 ust. 25 (Dz. U. 2021 poz. 716).

Prosument energii odnawialnej
Odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem, że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 443 i 1486)
Źródło: USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, art. 1 ust. 27a (Dz. U. z 2021 r. poz. 610).

Przedsiębiorstwo energetyczne
Podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie: a) wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji paliw albo energii lub obrotu nimi albo b) przesyłania dwutlenku węgla.
Źródło: USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, art. 3. ust. 12 (Dz. U. 2021 poz. 716).

Spółdzielnia energetyczna
Spółdzielnia w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2020 r. poz. 275, 568, 695, 875 i 2320) lub ustawy z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników (Dz. U. poz. 2073), której przedmiotem działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, w instalacjach odnawialnego źródła energii i równoważenie zapotrzebowania energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, wyłącznie na potrzeby własne spółdzielni energetycznej i jej członków, przyłączonych do zdefiniowanej obszarowo sieci dystrybucyjnej elektro-energetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub sieci dystrybucyjnej gazowej, lub sieci ciepłowniczej
Źródło: USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, art. 2. ust. 33a (Dz. U. z 2021 r. poz. 610).