Wydarzenia KlastER

  

W ramach projektu KlastER organizowane są konferencje pod nazwą Forum Energetyki Rozproszonej oraz Seminaria. Wydarzenia te skupiają ekspertów, praktyków, samorządowców oraz pracowników firm związanych z rozwojem energetyki rozproszonej.

Do udziału w wydarzeniach zapraszamy przedstawicieli inicjatyw energetycznych, w tym inwestorów, koordynatorów klastrów energii oraz reprezentantów środowisk biznesu, samorządów terytorialnych, nauki i organizacji pozarządowych zainteresowanych współpracą przy rozwijaniu energetyki rozproszonej. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny, jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, organizatorzy zastrzegają sobie możliwość ograniczenia uczestnictwa w seminarium do jednego przedstawiciela instytucji.

Organizatorami Wydarzeń są członkowie konsorcjum realizującego projekt KlastER - Akademia Górniczo Hutnicza, Ministerstwo Rozwoju i Technologii (lider konsorcjum) oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Projekt KlastER jest zrealizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG. Wśród celów projektu znajdują się m. in. wypracowanie strategii rozwoju klastrów energii w Polsce, utworzenie Sieci Kompetencji dla Energetyki Rozproszonej jako szerokiej platformy współpracy wszystkich interesariuszy, wypracowanie i wdrożenie rozwiązań wspierających zarządzanie w klastrach referencyjnych, a także działalność popularyzatorska i edukacyjna.