Czasopismo
Energetyka Rozproszona Zeszyt 1
Zespół:
Paweł Balawender
Ryszard Cetnarski
Tomasz Chmiel
Edmund Ciesielka
Piotr Czopek
Mateusz Dutka
Paweł Dybowski
Katarzyna Faryj
Andrzej Firlit
Jacek Gądecki
Zbigniew Hanzelka
Anna Kadłubowska
     Marek Kisiel-Dorohinicki
Sławomir Kopeć
Jerzy Lis
Łukasz Mamica
Tomasz Pełech-Pilichowski
Krzysztof Piech
Jacek Piłatkowski
Łukasz Topolski
Sławomir Walkowiak
Karol Wawrzyniak
Maciej Wąż
Krzysztof Woźny
Jakub Wójcik

 

Opis wydania: Jednym z fundamentów globalnej transformacji energetycznej jest integracja rozproszonych źródeł energii (także zasobników), w tym w szczególności źródeł odnawialnych. To podstawa współczesnych koncepcji prosumentów, wirtualnych elektrowni, mikrosieci, lokalnych obszarów bilansowania, klastrów energii oraz cywilizacyjnego rozwoju współczesnego społeczeństwa obywatelskiego. 

Upowszechnienie rozproszonych źródeł wymaga zdefiniowania i rozwiązania szeregu problemów w obszarze techniki i technologii, regulacji i legislacji, ekonomii oraz ekologii. Istotne są także aspekty społeczne, kulturowe i behawioralne kreowane nowymi warunkami dostawy energii. To w dużym stopniu nowy obszar wiedzy, wiedzy intensywnie rozwijanej przez coraz liczniejszy zbiór badaczy i praktyków. Wykonawcy projektu Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER), finansowanego przez NCBiR (www.er.agh.edu.pl), mają ambicję włączyć się do tego grona, a swoje dokonania zamierzają upowszechniać poprzez wydawane w ramach projektu zeszyty dotyczące szeroko rozumianej energetyki rozproszonej. Zeszyty te będą ukazywały się nie rzadziej niż co pół roku i będą prezentowały wybrane prace dotyczące energetyki rozproszonej, będą także informować o kolejnych etapach realizacji projektu i jego efektach.

Czasopismo na platformie OJS Wydawnictw AGH
 

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków GOSPOSTRATEG umowa nr Gospostrateg1/385085/21/NCBR/19 Wartość projektu: ogółem: 17 218 267 PLN dofinansowanie NCBR: 16 596 967 PLN ISBN: 978-83-66364-66-0

 

19 października 2020 15:39
Spis treści
Zbigniew Hanzelka, Sławomir Kopeć
Podsumowanie badania ankietowego
Aspekty techniczne
Aspekty społeczne
Aspekty regulacyjne