5 października 2021 16:00 - Polska, KlastER
[RAPORT] Jakość dostaw energii elektrycznej do odbiorców. II Raport Benchmarkingowy

Na łamach strony internetowej Projektu KlastER pojawił się dziś "II Krajowy raport benchmarkingowy nt. jakości dostaw energii elektrycznej do odbiorców przyłączonych do sieci przesyłowych i dystrybucyjnych". Dokument zostanie zaprezentowany w trakcie Seminarium 16., 7 października. Poniżej prezentujemy fragment z wprowadzenia do publikacji.

"Od 2001 r. Rada Europejskich Organów Regulacji Energetyki (CEER1 ) przeprowadza badania i analizy jakości dostaw energii elektrycznej w krajach członkowskich (w tym także w Polsce), których wyniki przedstawiane są w formie okresowych raportów. W ciągu ostatnich dziewiętnastu lat CEER opracował sześć raportów porównawczych dotyczących jakości dostawy energii elektrycznej, a także aktualizacje kluczowych danych opublikowanych od 2001 r. Ostatni raport ukazał się 2016 roku jako 6th CEER BENCHMARKING REPORT ON THE QUALITY OF ELECTRICITY AND GAS SUPPLY, a jego aktualizacja w zakresie ciągłości dostawy energii w 2018 r.

Korzystając z doświadczeń poprzedniej edycji oraz raportów CEER, Autorzy niniejszego raportu postanowili zwrócić się do operatorów sieci w Polsce z listą pytań dotyczących szeroko rozumianych zagadnień jakości dostawy energii elektrycznej. Pytania podzielono na trzy części: ciągłość dostawy energii, jakość handlową i jakość napięcia. Informacje uzyskane w procesie ankietyzacji były traktowane jako poufne i są publikowane wyłącznie w ujęciu statystycznym.

Każdy z prezentowanych w raporcie rozdziałów zawiera wprowadzenie do danego obszaru tematycznego oparte na ostatnim 6. Raporcie CEER w celu prezentacji polskich wyników na tle wyników innych krajów europejskich. Niniejszy raport w załącznikach zawiera także pełną listę pytań ankietowych.

Tłumacząc fragmenty 6. Raportu CEER (oznaczone w tekście kolorem niebieskim), starano się wiernie odtworzyć oryginalny tekst raportu, włączając w to konsultacje z ekspertami CEER. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, oryginalny tekst w języku angielskim pozostaje tekstem referencyjnym.

Autorzy mają nadzieję, że analiza uzyskanych odpowiedzi pozwoli określić prawdziwy obraz stanu jakości dostawy energii w Polsce w roku 2020, umożliwi także ocenę zmian, które nastąpiły w tym obszarze w ostatnich jedenastu latach. Pozwoli na ocenę polskiego poziomu jakości na tle innych krajów europejskich, co może być podstawą przyszłych krajowych działań regulacyjnych.

Raport, stanowiąc anonimową publikację wyników, daje każdemu z operatorów możliwość przeprowadzenia analizy porównawczej własnej pozycji w obszarze jakości dostawy energii względem innych firm energetycznych. Daje także operatorom wartości referencyjne określające cele do osiągnięcia, tym samym może stać się narzędziem procesu „ciągłej poprawy”.

Niniejszy dokument pozwoli także uzyskać odpowiedź na pytanie zasadnicze dla realizatorów projektu KlastER: jaka jest siła ograniczeń technicznych dla rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce? Co należy zrobić, jaką przyjąć strategię rozwoju rozproszonych źródeł energii, aby wpływ tych ograniczeń zredukować w możliwie największym stopniu?

Autorzy raportu kierują szczególnie gorące podziękowania do Prezesa Urzędu Regulacji Energii za przychylność dla inicjatywy opracowania niniejszego dokumentu i udzielone wsparcie w kontaktach z operatorami.

Dziękują także Polskiemu Towarzystwu Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej za ogromną pomoc podczas opracowywania i uzgadniania pytań ankietowych."

Opracowanie zostało wykonane przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie w ramach projektu pt. Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER) (www.er.agh.edu.pl) współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – program badań naukowych i prac rozwojowych Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków GOSPOSTRATEG/umowa nr Gospostrateg1/385085/21/NCBR/19.


Pobierz raport benchmarkingowy

Czytaj  więcej o raporcie

---

Zdjęcie: 177960168 / Energy Meter © Supoj Buranaprapapong | Dreamstime.com

 


Polecamy
Najbliższe wydarzenie
Seminarium 24: Bilansowanie lokalne w funduszach europejskich dla województw. Aspekty techniczne, prawne, ekonomiczne i społeczne

5 lipca 2022 10:00

Dołącz do wydarzenia
FAQ
Najczęściej zadawane pytania
Mapa społeczności energetycznych
Sprawdź lokalizację
Zobacz materiały z wydarzeń
Śledź nasze relacje
Zadaj pytanie ekspertowi
Rozwiejemy Twoje wątpliwości