11 października 2020 17:10 - KlastER
Barbara Adamska o mechanizmach rynkowych energetyki rozproszonej

Energetyka rozproszona to ważny element transformacji polskiej energetyki w kierunku OZE i ochrony klimatu, a także zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, konkurencyjności polskich przedsiębiorstw oraz rozwoju nowoczesnego przemysłu pracującego na potrzeby energetyki. Energetyka rozproszona adresuje potrzeby energetyczne lokalnej społeczności oraz zapewnia optymalne wykorzystanie dostępnych lokalnie zasobów energetycznych. Pozwala na włączenie w proces transformacji energetycznej społeczeństwa i samorządów. Na poziomie lokalnym łatwiej identyfikować problem ubóstwa energetycznego oraz wdrażać środki zaradcze służące eliminacji tego problemu.

Rozwój energetyki rozproszonej powinien opierać się o mechanizmy rynkowe wynikające z nowych modeli biznesowych energetyki. Prosumenci, zapotrzebowanie przemysłu na zieloną, pewną i tanią energię, cyfryzacja energetyki, rosnąca rola danych oraz zarządzania nimi, Internet rzeczy, potrzeba dużej elastyczności systemu elektroenergetycznego, usługi powiązane i aktywizujące odbiorców, łączenie sektorów – to obecna rzeczywistość energetyki, która potrzebuje nowych regulacji prawnych.

Rozwój energetyki rozproszonej to również szansa na rozkwit nowoczesnego przemysłu. Polscy producenci elementów elektrycznych i elektronicznych, firmy zajmujące się automatyką, IT, telekomunikacją i przesyłem – to przykłady przedsiębiorstw, które mają zdolność rozwoju kompetencji i produktów na potrzeby nowoczesnej energetyki. Jako kraj mamy potencjał zaistnienia na światowym rynku magazynów energii we wczesnej fazie jego rozwoju, bazując na kompetencjach naszych firm w zakresie oprogramowania (BMS, EMS) oraz urządzeń (urządzenia elektryczne, urządzenia pomiarowe, energoelektronika, urządzenia komunikacji i łączność). Również w zakresie technologii magazynowania, nie tylko bateryjnych, wciąż trwają badania i rozwijane są nowe technologie i na tym polu jako kraj również mamy osiągnięcia. Magazyny energii to ważny element transformacji energetycznej. Spółdzielnie energetyczne i klastry energii powinny stać się miejscem badania wpływu stosowania magazynów energii na system elektroenergetyczny, również w kontekście zwiększania jego elastyczności.

Rozwój energetyki rozproszonej w Polsce wymaga szeregu zmian legislacyjnych i pozalegislacyjnych pozwalających na efektywne wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii, które z natury rzeczy są rozproszone.

Równie istotne jest wykorzystanie potencjału zaangażowania lokalnych społeczności – mieszkańców, przedsiębiorców i samorządów, tak aby budowanie lokalnego rynku energii przekładało się na dodatnie efekty ekonomiczne, klimatyczne, środowiskowe i społeczne.

---

Autorką artykułu jest Barbara Adamska, członkini Rady Programowej SKER. Tekst pierwotnie ukazał się na łamach broszury informacyjnej Sieci Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej.