Wydarzenie archiwalne
Seminarium 10. Planowanie energetyczne na poziomie samorządów jako niezbędny warunek rozwoju lokalnych inicjatyw energetycznych
Relacja z wydarzenia Program i prezentacje

[Wydarzenie zakończone. Prezentacje z wydarzenia znajdują się pod punktami programu]


W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium "Planowanie energetyczne na poziomie samorządów jako niezbędny warunek rozwoju lokalnych inicjatyw energetycznych", które odbędzie się 16 stycznia 2020 roku na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, w budynku B-1 (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH), w sali 121.

Planując lokalną inicjatywę energetyczną taką jak klaster energii czy spółdzielnia energetyczna czy też inne nowo tworzone struktury (np. w ramach spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych), należy brać pod uwagę wszelkie czynniki, które mogą warunkować przyszły sukces przedsięwzięcia. W szczególności powinno się uwzględnić nie tylko "warunki brzegowe" nakładane przez obecnie obowiązujące regulacje, ale także kierunki możliwych zmian przepisów. Tematyce planowania energetycznego uwzględniającego możliwie pełen katalog czynników minimalizujących ryzyko i zwiększających szansę powodzenia przedsięwzięcia będzie poświęcone kolejne, dziesiąte seminarium realizowane w ramach projektu KlastER.

Oczekujemy, że prelekcje w ramach pierwszej części seminarium przybliżą zebranym implikacje obowiązujących i planowanych regulacji na poziomie UE, krajowym, regionalnym i lokalnym. Szczególny nacisk położony będzie na kontekst współpracy z operatorami systemu dystrybucyjnego. Warta podkreślenia jest kluczowa rola aktywnej współpracy samorządów lokalnych oraz podmiotów zaangażowanych w rozwój energetyki rozproszonej na poziomie lokalnym z instytucjami i przedsiębiorstwami już funkcjonującymi na rynku energii. Wystąpienia prelegentów będą punktem wyjścia do dyskusji, która powinna pomóc przedstawić poruszane problemy z punktu widzenia interesariuszy oraz wyłonić inne zagadnienia wymagające uwzględnienia i wyjaśnienia. Przedstawiony zostanie także przykład "dobrej praktyki" w tym zakresie przygotowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. W wyniku seminarium oczekujemy powstania możliwie pełnej "listy kontrolnej" czynników, które należy uwzględnić przy planowaniu przedsięwzięć energetycznych. Przewidujemy również przedstawienie katalogu możliwych konkretnych korzyści dla interesariuszy lokalnych rynków energii. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli inicjatyw energetycznych, w tym koordynatorów klastrów energii oraz reprezentantów środowisk nauki, biznesu, samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych zainteresowanych współpracą przy rozwijaniu energetyki rozproszonej.

 


 

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG, umowa nr Gospostrateg1/385085/21/NCBR/19 (wartość projektu: 17 218 267,00 PLN, wartość dofinansowania: 16 596 967,00 PLN).

Program wydarzenia
10:30 - 10:40

Informacja o projekcie KlastER i wprowadzenie do seminarium

Sławomir Kopeć, Akademia Górniczo-Hutnicza

Pobierz prezentację
10:40 - 10:55

Pakiet „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”

Konsekwencje wdrażania polityk europejskich dla polskich inicjatyw energetycznych

Anna Kucharska, Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza

Pobierz prezentację
10:55 - 11:10

Energetyka rozproszona w polskich strategiach i programach

Kierunki działań i praktyczne implikacje dla regionalnych i lokalnych interesariuszy energetyki rozproszonej

Piotr Czopek, Dyrektor Departamentu Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej,
Ministerstwo Aktywów Państwowych

Pobierz prezentację
11:10 - 11:25

Samorząd województwa a transformacja energetyczna

Koordynacja planowania energetycznego na poziomie regionalnym

Olgierd Dziekoński, Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. Rozwoju Gospodarczego

Pobierz prezentację
11:25 - 11:40

Praktyczne aspekty współpracy OSD z lokalnymi inicjatywami energetycznymi w ramach tworzenia lokalnych planów energetycznych

Andrzej Korpol, Dyrektor ds. Dystrybucji, Tauron Dystrybucja S.A.

Pobierz prezentację
11:40 - 12:00

O czym trzeba pamiętać przy planowaniu lokalnych inicjatyw energetycznych

Korzyści dla interesariuszy lokalnych w ramach planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz innych dokumentów planistycznych przygotowywanych przez gminy

Piotr Budzisz, Atys.pl, www.niskaemisja.pl, Klaster „Żywiecka Energia Przyszłości”

Pobierz prezentację
12:00 - 12:30

Przerwa

12:30 - 13:30

Jak planować lokalne przedsięwzięcia energetyczne? - dyskusja panelowa

Piotr Czopek, Dyrektor Departamentu Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej, Ministerstwo Aktywów Państwowych

Olgierd Dziekoński, Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. Rozwoju Gospodarczego

Anna Kucharska, Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza

Mariusz Świąder, Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, regionalny koordynator planowania gospodarki energetycznej

Andrzej Korpol, Dyrektor ds. Dystrybucji, Tauron Dystrybucja S.A.

Moderatorzy:

Piotr Budzisz, Klaster „Żywiecka Energia Przyszłości”

Sławomir Kopeć, AGH

13:30 - 14:30

Dyskusja otwarta

14:30 - 14:45

Podsumowanie i zapowiedź dalszych działań

14:45 - 15:15

Lunch

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z wydarzenia