Wydarzenie archiwalne
II Forum Energetyki Rozproszonej. Czysta energia dla każdego
Relacja z wydarzenia Program i prezentacje

[Wydarzenie zakończone. Prezentacje z wydarzenia znajdują się pod punktami programu]


W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na II Forum Energetyki Rozproszonej „Czysta energia dla każdego”, które odbędzie się 25 listopada 2019 r. w AGH na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (bud. B-8, aula).

Wiodącym tematem wydarzenia będzie poszukiwanie sposobów zapewnienia jak najszerszym kręgom społeczeństwa możliwości partycypacji w nabierającej tempa transformacji energetycznej. Obrady będą toczyć się u progu nowej kadencji Parlamentu i Rządu RP, a więc w optymalnym czasie na szukanie odpowiedzi na strategiczne pytania o polski kształt transformacji i miejsce, jakie w niej zajmować będzie energetyka rozproszona. W trakcie Forum, przedstawiciele kluczowych dla rozwoju energetyki instytucji, przedstawią inicjatywy legislacyjne i programy wsparcia wzmacniające prosumentów oraz wspólnoty energetyczne.

W ramach forum przewidziano dyskusję nad rolą miast i regionów w transformacji energetycznej, a zwłaszcza ich inicjatywami służącymi włączaniu mieszkańców w rozwój lokalnej energetyki, likwidacji ubóstwa energetycznego oraz poprawie stanu środowiska. Podczas kolejnych sesji analizowane będą aspekty techniczne i rynkowe rozwijania takich inicjatyw, w tym działalności prosumenckiej oraz klastrów energii.

Organizatorami II Forum Energetyki Rozproszonej są członkowie konsorcjum realizującego projekt „Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)”: Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Energii (lider konsorcjum) oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Projekt KlastER jest realizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG. Wśród celów projektu znajdują się m.in. wypracowanie strategii rozwoju klastrów energii w Polsce, utworzenie Sieci Kompetencji dla Energetyki Rozproszonej jako szerokiej platformy współpracy wszystkich interesariuszy, wypracowanie i wdrożenie rozwiązań wspierających zarządzanie w klastrach energii, a także działalność popularyzatorska i edukacyjna.

Dotychczasowe działania w ramach projektu KlastER, w szczególności badania ankietowe oraz dyskusje podczas seminariów i warsztatów, pozwoliły na zdiagnozowanie barier technologicznych, społecznych, rynkowych i legislacyjnych hamujących rozwój energetyki rozproszonej oraz wypracowanie rekomendacji działań służących optymalnemu wykorzystaniu jej potencjału w Polsce. Podczas II Forum zostaną one poddane ocenie reprezentantów inicjatyw energetycznych, środowisk nauki, biznesu, samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych zaangażowanych w lokalne inicjatywy energetyczne. Przedstawiciele właściwych ministerstw, regulatora oraz operatora systemu dystrybucyjnego w miarę możliwości odniosą się do zasygnalizowanych problemów oraz przedstawili sposoby konstruktywnego ich rozwiązywania.

II Forum Energetyki Rozproszonej skierowane jest do przedstawicieli inicjatyw energetycznych, w tym koordynatorów klastrów energii oraz reprezentantów środowisk nauki, biznesu, samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych zainteresowanych współpracą przy rozwijaniu energetyki rozproszonej.

 


 

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG, umowa nr Gospostrateg1/385085/21/NCBR/19 (wartość projektu: 17 218 267,00 PLN, wartość dofinansowania: 16 596 967,00 PLN).

 

Program wydarzenia
08:00 - 08:50

Rejestracja uczestników

09:10 - 09:20

Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER) – prezentacja projektu

Piotr Czopek, Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej, Ministerstwo Energii

Jerzy Lis, Prorektor Akademii Górniczo-Hutniczej

Paweł Sobkowicz, Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań Jądrowych

Pobierz prezentację
09:20 - 09:35

Gość Specjalny: Michał Kurtyka, Minister Klimatu

09:35 - 10:50

Jak skutecznie rozwijać energetykę rozproszoną? – dyskusja panelowa

Moderatorzy: Zbigniew Hanzelka, Sławomir Kopeć, Akademia Górniczo-Hutnicza

Adam Dobrowolski, Dyrektor Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła, Urząd Regulacji Energetyki

Jerzy Lis, Prorektor Akademii Górniczo-Hutniczej

Wojciech Kamieniecki, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Wojciech Myślecki, Przewodniczący Zespołu Nowych Technologii Wytwarzania Energii, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Józef Neterowicz, Ekspert Związku Powiatów Polskich ds. Energetyki i Ekologii

Andrzej J. Piotrowski, Wiceprezes Zarządu PGE Systemy

Jan Popczyk, Politechnika Śląska

Robert Zasina, Prezes Zarządu Tauron Dystrybucja, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej

10:50 - 11:00

Sieć Kompetencji dla Energetyki Rozproszonej – koncepcja i kierunki działania

Zbigniew Hanzelka, Akademia Górniczo-Hutnicza

Pobierz prezentację
11:00 - 11:15

Przerwa

11:15 - 11:25

Sesja 2. Energetyka rozproszona dla mieszkańca, miasta i regionu - cz. I

Jak uratować świat i zarobić pieniądze

Adam Dzienis, reżyser filmu „Human Energy”

11:25 - 11:35

Miasto a transformacja energetyczna. Jak uspołecznić energetykę?

Wprowadzenie: Andrzej Kulig, I Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

11:35 - 11:55

Dyskusja panelowa

Andrzej Bień, Akademia Górniczo-Hutnicza

Andrzej Łazęcki, Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej, Urząd Miasta Krakowa

Pobierz prezentację

Radosław Wroński, Krakowska Elektrownia Społeczna

Moderator: Jacek Gądecki, Akademia Górniczo-Hutnicza

11:55 - 12:05

Dyskusja otwarta

12:05 - 12:15

Czy klaster może być samowystarczalny energetycznie?

Wprowadzenie: Maciej Mróz, Tauron Dystrybucja

Pobierz prezentację
12:15 - 12:35

Dyskusja panelowa

Albert Gryszczuk, Prezes Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej

Tadeusz Królczyk, Wójt Gminy Ochotnica Dolna

Maciej Mróz, Tauron Dystrybucja

Moderator: Zbigniew Hanzelka, Akademia Górniczo-Hutnicza

12:35 - 12:45

Dyskusja otwarta

12:45 - 13:30

Lunch

13:30 - 13:40

Sesja 3. Energetyka rozproszona dla mieszkańca, miasta i regionu - cz. II

Czysta energia dla czystego środowiska w regionie

Jak samorząd województwa wspiera transformację energetyczną

Tomasz Pietrusiak, Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Pobierz prezentację
13:40 - 14:00

Dyskusja panelowa

Anna Dworakowska, Polski Alarm Smogowy

Olgierd Dziekoński, Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. Rozwoju Gospodarczego

Tomasz Pietrusiak, Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Moderator: Marek Kisiel Dorohinicki, Akademia Górniczo-Hutnicza

14:00 - 14:15

Dyskusja otwarta

14:15 - 14:25

Czy na klastrze da się zarabiać?

Wprowadzenie: Karol Wawrzyniak, Narodowe Centrum Badań Jądrowych

14:25 - 14:45

Dyskusja panelowa

Barbara Adamska, Prezes Zarządu ADM Poland

Krzysztof Kochanowski, Wiceprezes Zarządu PIME

Ireneusz Perkowski, Koordynator Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego, Control Process

Moderator: Karol Wawrzyniak, Narodowe Centrum Badań Jądrowych

14:45 - 15:00

Dyskusja otwarta

15:00 - 15:15

PRZERWA

15:15 - 15:25

Sesja 4. Możliwości wspierania energetyki rozproszonej

Jak wyeliminować bariery prawne?

Wprowadzenie: Rekomendacje uczestników projektu KlastER

Piotr Czopek, Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej, Ministerstwo Energii

Pobierz prezentację
15:25 - 16:00

Dyskusja panelowa

Anna Kucharska, Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza

Tomasz Siek, Urząd Regulacji Energetyki

Jerzy Topolski, Wiceprezes Zarządu Tauron Dystrybucja

Hanna Uhl, Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii

Moderator: Piotr Czopek, Ministerstwo Energii

16:00 - 17:00

Gdzie szukać wsparcia dla energetyki rozproszonej?

Możliwości wspierania inicjatyw na poziomie krajowym i regionalnym obecnie i w Perspektywie UE 2021–27

Artur Michalski, Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Pobierz prezentację

Maciej Malski-Brodzicki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Pobierz prezentację

Piotr Machański, Departament Regionalnych Programów Operacyjnych, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Jakub Szymański, Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Zsuzsanna Iwanicka, Bank Ochrony Środowiska

Pobierz prezentację

Piotr Natkański, Bank Gospodarstwa Krajowego

Pobierz prezentację
17:00 - 17:15

Podsumowanie II FER oraz zapowiedź dalszych działań w ramach projektu KlastER

Przedstawiciele Ministerstwa Energii, AGH i NCBJ

17:30 - 18:30

Projekcja filmu „Human Energy”

19:00 - 21:00

Kolacja

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z wydarzenia