Społeczne Techniczne Ekonomia Legislacja
Pytanie 1

Dlaczego tak mocny akcent kładziony jest na energetykę prosumencką, skoro operatorzy sieci dystrybucyjnej twierdzą, że sieć nie jest na to przygotowana?

Odpowiedź
4 sierpnia 2020

Energetyka prosumencka jest jedynym z elementów dynamicznie zmieniającego się otoczenia w jakim działają operatorzy systemów elektroenergetycznych. Na koniec trzeciego kwartału 2019 roku w sieciach dystrybucyjnych pracowało ponad 106 tysięcy mikroinstalacji o mocy prawie 700 MW. Gwałtowny rozwój energetyki prosumenckiej to efekt zmian w prawie, mających między innymi na celu promowanie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności gospodarowania energią elektryczną bezpośrednio przez samych odbiorców tej energii oraz ich udziału w dynamicznie rozwijającym się wytwarzaniu energii elektrycznej ze źródeł nisko i zeroemisyjnych. Znaczący udział w promowaniu rozwoju energetyki prosumenckiej mają uruchomione różne mechanizmy zachęt oraz taniejące technologie wytwarzania energii, głównie w panelach fotowoltaicznych. Operatorzy dystrybucyjni zwracają uwagę, że rozwój energetyki rozproszonej i budowa źródeł wytwórczych pracujących bezpośrednio i jednocześnie na instalację wewnętrzną klienta, jak również wspólną sieć dystrybucyjną, w celu oddania nadmiaru wytworzonej energii, nie może odbywać się bez analizy możliwości i odpowiedniego rozwoju sieci dystrybucyjnej. Odnotowujemy przypadki, gdy kumulacja przyłączeń mikroinstalacji w jednym miejscu (np. obszar obwodu niskiego napięcia lub stacji SN/nN) wywołuje problemy z pracą mikroinstalacji i funkcjonowaniem sieci. Powstałe problemy są w większości sprawnie rozwiązywane. Należy mieć jednak na uwadze, że sieci dystrybucyjne na poziomie niskiego napięcia były projektowane i budowane z założeniem dostarczania energii do odbiorcy, a nie na odwrót. Zmieniliśmy już podejście w sposobach rozwoju sieci i zjawisko wytwarzania energii elektrycznej przez prosumentów uwzględniamy w sieciach nowo projektowanych i modernizowanych, ale dla istniejących już od wielu lat setkach tysięcy kilometrów sieci musimy poszukiwać również innych pozainwestycyjnych rozwiązań, w szczególności w obszarze organizacyjnym zarządzania siecią, często we współpracy z prosumentem. Przyszłość to rozwój sieci dystrybucyjnej połączony z wdrażaniem technologii magazynowania energii oraz kreowaniem usług elastyczności zachowań odbiorców i prosumentów.

Robert Zasina,
Prezes Zarządu TAURON Dystrybucja S.A.