19 kwietnia 2023 20:01 - Polska
Nowy projekt rządu wprowadza ramy prawne dla obywatelskich społeczności energetycznych

Rada Ministrów przyjęła projekty ustaw i nowelizacji, które wprowadzają m.in. ramy prawne do funkcjonowania obywatelskich społeczności energetycznych, nowe możliwości dla odbiorców energii elektrycznej oraz regulacje mające na celu m.in. przyśpieszenie i uproszczenie procedur związanych z inwestycjami w sieci elektroenergetyczne. 
 

Porównywarka cen i nowe możliwości dla odbiorców energii elektrycznej

Na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska wymieniono najważniejsze rozwiązania wprowadzane w Prawie Energetycznym. Jednym z nich jest plan stworzenia narzędzia do porównywania ofert sprzedaży energii elektrycznej. Będzie ono skierowane do gospodarstw domowych i mikro przedsiębiorców o zużyciu energii poniżej 100 tys. kWh.

Zgodnie z nowymi przepisami, odbiorcy energii będą mogli zawierać umowy z cenami dynamicznymi energii elektrycznej, z co najmniej jednym sprzedawcą i każdym sprzedawcą, który ma ponad 200 tys. odbiorców. Odbiorcy będą mieli także prawo do otrzymywania informacji na temat korzyści i ryzyk związanych z takimi umowami. Co więcej, od 2026 roku możliwa stanie się techniczna zmiana sprzedawcy energii elektrycznej w 24 godziny.
 

Zmiany dotyczą nie tylko konsumentów, ale i właścicieli źródeł wytwórczych 

W ramach zmian w Prawie energetycznym, zmniejszone zostaną obciążenia administracyjne właścicieli źródeł wytwórczych o mocy większej niż 2 MW. Wprowadzone zostaną także ramy prawne do funkcjonowania obywatelskich społeczności energetycznych. Dotyczy to np. prawa odbiorcy do przystąpienia do obywatelskiej społeczności energetycznej przy zachowaniu pełni praw konsumenckich i do opuszczenia społeczności bez sankcji.

W określonych przypadkach Prezes Urzędu Regulacji Energetyki będzie mógł ingerować z urzędu lub na wniosek strony w treść umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii elektrycznej. Chodzi o umowę zawartą pomiędzy sprzedawcą a operatorem systemu dystrybucyjnego lub operatorem systemu przesyłowego.
 

Regulacje przyjaźniejsze inwestycjom w OZE

Nowe przepisy dotyczą także inwestycji na rynku energii. Zawiera je projekt ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw.

W ramach planowanych zmian umożliwione zostaną inwestycje firm energetycznych w sieci o napięciu znamionowym 110 kV lub wyższym. Ma pozwolić to na zapewnienie odpowiednich przepustowości sieci, tak aby pozwolić na wyprowadzanie energii z OZE z sieci niskiego i średniego napięcia do sieci wysokiego napięcia.

Projekt zakłada także przyspieszenie procedur związanych z inwestycjami w sieci elektroenergetyczne. Dzięki nowym przepisom szacowany czas potrzebny na uzyskanie decyzji dotyczącej prawa do zajęcia gruntu lub przeprowadzenia odpowiednich czynności na gruntach może ulec skróceniu nawet do 6 miesięcy.

 

Omawiane przepisy zostały przyjęte przez rząd 18 kwietnia i wejdą w życie po upływie vacatio legis, wynoszącego odpowiednio 14 i 30 dni.

 

Źródło: MKiŚ, www.gov.pl/web/klimat

Zdjęcie: Photo 4863135 © Rafal Olechowski  Dreamstime.com


18 maja 2023 12:33 ArekM

110kV i wyżej - niewiele jest podmiotów w Polsce posiadających sieci elektroenergetyczne o takich parametrach. Rugowane jest prawo własności jak za Stalina, zrobi się decyzją administracyjną i już.