19 maja 2022 11:45 - Polska, KlastER
PSME: Raport z cyklu Analizy AGH nt. magazynów energii w Senacie RP

26 tysięcy miejsc pracy, 69 mld zł wzrostu produkcji krajowej i 33 mld zł przyrostu wartości dodanej – takie efekty rozbudowy infrastruktury magazynów energii prognozuje raport „Wpływ rozbudowy infrastruktury magazynów energii na rozwój gospodarczy w Polsce – prognoza do 2040 r.”. Opracowanie, przygotowane przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie i Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii, zaprezentowano podczas posiedzenia senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności: „Magazyny energii elementem budowy bezpieczeństwa energetycznego Polski”.

Podczas dyskusji podkreślano, że magazyny energii odgrywają bardzo ważną rolę w kwestii naszego bezpieczeństwa energetycznego. To także kluczowy aspekt transformacji energetycznej Polski. – Odnawialne źródła energii muszą być znaczącym elementem miksu energetycznego. Magazyny energii zarówno na poziomie gospodarstw domowych jak i wielkoskalowe na poziomie sieci, będą stanowiły w perspektywie tej dekady istotny element systemu elektroenergetycznego Polski – powiedział Ireneusz Zyska, Wiceminister Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii. Dodał, że w magazynowaniu tkwi potencjał inwestycyjny i możemy spodziewać się rozwoju nowej, silnej gałęzi gospodarki. Zapowiedział, że powstanie porozumienie sektorowe, które będzie wspierać rozwój magazynowania energii w kraju z udziałem polskich przedsiębiorców. W 2022 r. planowane jest uruchomienie programu wsparcia dla operatorów sieci dystrybucyjnych w zakresie wykorzystania magazynów energii i innych urządzeń na cele stabilizacji sieci. 

Świadome podejmowanie decyzji w obszarze inwestycji w kontekście energetyki rozproszonej wymaga wiarygodnych danych. – Stąd ogromne znaczenie dla przedsiębiorców wyników przygotowanego przez AGH i PSME raportu – podkreślił dr Sławomir Kopeć z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. – Magazynowania energii jest w świecie branżą młodą i właśnie dlatego mamy szansę dołączyć do czołówki w tym zakresie. Dysponujemy niezbędnymi kompetencjami oraz odwagą inwestycyjną przedsiębiorców. Konieczne jest jeszcze otwarcie rynku wewnętrznego. Raport, który powstał we współpracy z AGH, ma stanowić podstawę do podjęcia decyzji technicznych, ale wskazuje także kwestie gospodarcze i korzyści ekonomiczne – powiedziała Barbara Adamska, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii. 

Twarde, bardzo obiecujące, dane

Jak wynika z badań ekspertów, w efekcie rozbudowy infrastruktury magazynów energii do 2040 r. możliwe jest osiągnięcie 26 tysięcy miejsc pracy, 69 mld zł wzrostu produkcji krajowej i 33 mld zł przyrostu wartości dodanej. – To konkretne dane, które pokazują, jak duża jest skala możliwości, jakie niesie ze sobą rozwój tego sektora – komentuje prezes Adamska. Raport powstał w oparciu o dane dostarczone przez członków PSME. Celem opracowania było określenie możliwego wpływu rozbudowy infrastruktury bateryjnych magazynów energii na rozwój gospodarczy Polski do 2040 r. dla różnych scenariuszy rozwoju. W ramach badania wyznaczono prognozy wolumenu oraz sektorowego rozkładu trzech zmiennych makroekonomicznych: produkcji krajowej rozumianej jako ogół produktów i usług wytworzonych w polskiej gospodarce w rozpatrywanym przedziale czasowym, zatrudnienia wyrażonego w osobolatach pracy w pełnym wymiarze i wartości dodanej rozumianej jako wielkość produkcji krajowej po odliczeniu kosztów pośrednich.

Trzy możliwe scenariusze

Dla celów badania wyodrębniono dwa zakresy magazynów energii: magazyny klasy prosumenckiej – małe instalacje przydomowe oraz magazyny w instytucjach i jednostkach gospodarczych o pojemności do 400 kWh oraz magazyny przemysłowe i wielkoskalowe o pojemności powyżej 400 kWh. Badanie przeprowadzono dla trzech scenariuszy rozwoju infrastruktury magazynów energii w Polsce. Pierwszy to scenariusz bazowy, który zakłada, że dalszy rozwój technologii będzie przebiegał na podstawie obecnie istniejących uwarunkowań prawnych i rynkowych. Drugi scenariusz przyjmuje, że rozwój będzie przebiegał na podstawie założeń oraz uwarunkowań prawnych i rynkowych określonych w aktualnej wersji Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. Natomiast trzeci – optymalny dla branży – opiera się na założeniu, że dalszy rozwój będzie przebiegał w zakresie i tempie optymalnym z punktu widzenia strategii i ekspansji podmiotów z branży, a także z uwzględnieniem korzyści dla krajowego systemu elektroenergetycznego z wykorzystaniem jego zasobów.

Wtorkowe posiedzenie senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności było pierwszą tak poważną debatą dotyczącą magazynów energii. Udział w niej wzięli m.in.: Piotr Pyzik, Podsekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Transformacji Spółek Energetycznych i Górnictwa Węglowego w Ministerstwie Aktywów Państwowych; Rafał Gawin, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki; Jerzy Topolski, Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem w Grupie TAURON Polska Energia; dr hab. inż. Dariusz Prostański, Dyrektor Instytutu Techniki Górniczej KOMAG; Maciej Przybylski, Dyrektor Departamentu Rozwoju Systemu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.; Robert Zasina, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej i dr Janusz Michałek, prezes zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Raport AGH i PSME dostępny jest tutaj oraz na stronie internetowej projektu KlastER
 Pobierz komunikat 2/2022
 Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii (PSME) działa na rzecz rozwoju branży magazynowania energii oraz transformacji energetycznej. Uczestniczy w pracach legislacyjnych i w kształtowaniu działań pozalegislacyjnych oraz prowadzi działalność edukacyjno-informacyjną. Promuje standardy bezpieczeństwa użytkowania magazynów energii, także z uwzględnieniem bezpieczeństwa prawnego, technicznego i ekonomicznego. PSME skupia czołowe firmy działające na rynku magazynowania energii w Polsce: producentów, inwestorów, deweloperów i integratorów, zarówno z Polski, jak i zza granicy.

PSME współpracuje z AGH na mocy porozumienia podpisanego 21 czerwca 2021 r.

 

Źródło: informacja prasowa