23 stycznia 2024 13:23 - Polska
Od doradcy energetycznego po projektanta systemu energetycznego – studia w AGH

Od wiedzy i umiejętności w zakresie pozyskiwania i wykorzystania naturalnych źródeł energii, w tym wiatru, wody, słońca i energii geotermalnej, przez badania materiałów do magazynowania energii po analizę danych – to tylko wycinek propozycji w programie studiów II stopnia w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wydziały przygotowały szeroki wachlarz specjalizacji  związanych z transformacją energetyczną. Rekrutacja w semestrze zimowym rozpoczęła się 8 stycznia 2024 r., a zakończy 23 lutego 2024 r. 

 

Magazynowanie energii odgrywa kluczową rolę w transformacji energetycznej. Światowe rezerwy litu, grafitu, manganu czy kobaltu maleją, a zespoły naukowców na całym świecie prześcigają się w opracowaniu coraz to innych technologii akumulatorów. Dla zainteresowanych tematyką związaną z procesami konwersji energii (w tym: termoelektryki, ogniwa paliwowe, technologie wodorowe czy baterie) Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki na kierunku Inżynieria Materiałowa przygotował ścieżkę Materiały do magazynowania i konwersji energii.


Znajomość zagadnień dotyczących zarządzania projektami, efektywności energetycznej, ochrony powietrza i niskiej emisji oraz szeroka wiedza w zakresie odnawialnych źródeł energii daje absolwentom kompetencje do pełnienia funkcji samorządowego doradcy ekologiczno-energetycznego, co oferuje z kolei Wydział Geologii, Geofizyku i Ochrony Środowiska. Do wyboru są specjalności Odnawialne źródła energii oraz Ekologiczne systemy energetyczne. Absolwenci pierwszej z wymienionych ścieżek będą mogli znaleźć zatrudnienie głównie w instytucjach rządowych, samorządowych oraz pozarządowych, firmach konsultingowych czy fundacjach zajmujących się problematyką wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Z kolei absolwenci drugiej specjalności odnajdą się przede wszystkim w firmach projektowych i wykonawczych zajmujących się OZE oraz efektywnością energetyczną. Zdobędą również kompetencje umożliwiające pracę u producentów urządzeń i systemów energetyki rozproszonej, a także do przygotowujące do podjęcia własnej działalności innowacyjno-wdrożeniowej w tym zakresie.

Dla osób zainteresowanych rozwojem w sektorze przemysłowym Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej uruchomił kierunek Ekotechnologie Cieplne. Kształcenie w tej ścieżce ma charakter interdyscyplinarny i pozwala zdobyć wiedzę niezbędną we wszystkich gałęziach przemysłu, szczególnie w energetyce. Po ukończeniu studiów absolwenci/absolwentki potrafią samodzielnie projektować instalacje przemysłowe i sanitarne czy wykonywać prawidłową ocenę efektywności energetycznej budynków. Pogram studiów został opracowany we współpracy z Małopolską Izbą Inżynierów Budownictwa w Krakowie. 


Dla studentów chcących w przyszłości realizować przedsięwzięcia projektowe zarówno w dużej, jak i w małej energetyce Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej oferuje m.in. specjalność Elektroenergetyka. Po jej ukończeniu absolwent posiada przygotowanie teoretyczne i praktyczne do realizacji przedsięwzięć projektowych, technologicznych, modernizacyjnych oraz eksploatacji nowoczesnych urządzeń pracujących w złożonych strukturach systemów elektroenergetycznych. Uzyskuje wiedzę z dziedziny wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii elektrycznej, sieci i systemów elektroenergetycznych, badań i pomiarów, diagnostyki urządzeń elektroenergetycznych, modelowania i symulacji komputerowych zjawisk dynamicznych w układach elektroenergetycznych, a także problemów ekologicznych wynikających z oddziaływania obiektów elektroenergetycznych na środowisko.

Kolejną interesującą specjalnością na tym samym wydziale jest Platforma Technologiczna Smart Grids. W ramach tej ścieżki studenci zdobywają wiedzę związaną z platformą technologiczną Smart Grids i jej aplikacjami w obszarze tzw. „Inteligentnych systemów energetycznych”, rozumianych jako systemy zdolne do integracji i sterowania pracą rozproszonych źródeł i zasobników energii. Absolwenci posiadają umiejętności optymalizacji istniejących systemów energetycznych z wykorzystaniem osiągnięć współczesnej energoelektroniki, nowoczesnych narzędzi informatycznych i telekomunikacyjnych, gwarantujących bezpieczeństwo i niezawodność dostawy energii do odbiorców oraz jej wysoką jakość. Umiejętności te pozwalają na efektywne jej przetwarzanie i użytkowanie.  


Na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Paliw studenci II stopnia na kierunku Energetyka Odnawialna i Zarządzania Energią mają do wyboru trzy ścieżki dyplomowania. Specjalność Ekonomika, Polityka i Zarządzanie umożliwia kształcenie w zakresie problemów rozwoju energetyki w aspekcie ekonomicznym, społecznym, zarządzania i ochrony środowiska. Absolwent przygotowany jest do zajmowania się zagadnieniami ekonomiki, polityki energetycznej oraz zarządzania energią w sektorze paliwowo-energetycznym. 
Technologie EnergetykiI Odnawialnej – tu główny nacisk kładziony jest na współpracę z przemysłem oraz prowadzenie badań z zakresu energetyki odnawialnej. Absolwent posiądzie zaawansowaną wiedzę w zakresie instalacji grzewczych oraz chłodniczych, biomasowych i opartych na energii słonecznej, a także w obszarach sterowania w energetyce oraz inteligentnych budynków, energetyki wodnej, systemów hybrydowych oraz społecznych aspektów energetyki odnawialnej. 
Sustainable Energy Systems – wybór tej ścieżki dyplomowania umożliwi kształcenie w języku angielskim w zakresie zagadnień związanych zarówno z technologiami energetyki odnawialnej, jak i ekonomiki, polityki energetycznej oraz zarządzania energią w sektorze paliwowo-energetycznym. Absolwent będzie posiadać zaawansowaną wiedzę z zakresu planowania rozwoju zrównoważonych systemów energetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz technologie magazynowania energii, z uwzględnieniem sterowania popytem na energię. Ponadto absolwent zdobędzie wiedzę z zakresu przedsiębiorczości, zarządzania zespołem, planowania biznesowego oraz rozwoju start-upów oferujących nowe usługi i produkty energetyczne. 
Studenci II stopnia kierunku Energetyka mają do wyboru aż sześć wariantów dyplomowania. Po wyborze ścieżki Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo i Klimatyzacja absolwenci są przygotowani do wykonywania audytów energetycznych i planowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych, sporządzania świadectw energetycznych budynków, samodzielnego projektowania systemów i instalacji grzewczych, ciepłowniczych oraz wentylacyjno-klimatyzacyjnych. 
Wydział nie zapomniał o ważnym aspekcie transformacji energetycznej, jaką jest elektromobilnoć. Po ukończeniu specjalności Systemy magazynowania i konwersji energii dla E-Mobility absolwenci są przygotowani do pracy zarówno w tradycyjnym sektorze energetycznym, jak i w sektorze nowoczesnych technologii dla energetyki.
Pozostałe propozycje wydziału to: Modelowanie Komputerowe w Energetyce; Systemy, Maszyny i Urządzenia Energetyczne; Urządzenia, Sieci i Systemy Elektroenergetyczne oraz Energy Transition. Ostatnia z wymienionych ścieżek, prowadzona w języku angielskim, skupia się na niezwykle ważnym aspekcie energetyki – jej przejściu z tradycyjnych paliw kopalnych na korzystanie z odnawialnych źródeł i innych czystych form energii. 


Transformacja energetyczna niesie ze sobą wyzwania w cyfryzacji systemu energetycznego, związane m.in. z cyberbezpieczeństwem energetyki, wdrażaniem kompleksowych strategii i działań obejmujących świadomość pracowników, a także z regulacjami, zarządzaniem ryzykiem czy monitorowaniem. Odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesności jest kierunek Data-Science na Wydział Informatyki,  który daje możliwość zdobycia teoretycznych i praktycznych umiejętności w zakresie Data Science, oferując nowatorskie i interdyscyplinarne połączenie wielu dziedzin nauki. Program kierunku zakłada kształcenie osób, które będą znać zagadnienia analizy danych i metod zastosowania sztucznej inteligencji oraz nabędą wiedzę pozwalającą na projektowanie i realizowanie inteligentnych systemów informatycznych wykorzystujących duże repozytoria danych. 

Szczegółowy harmonogram rekrutacji zimowej znajduje się tutaj.