22 lipca 2022 13:11 - Polska
Nowe poprawki Senatu dla ustawy 10H

Decyzją Senatu pod obrady Sejmu trafi projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w elektrownie wiatrowe. Z inicjatywy senackiej Komisji Ustawodawczej, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Nadzwyczajnej ds. Klimatu na wspólnym posiedzeniu poparto dwie poprawki, zgłoszone w I czytaniu projektu ustawy.

Proponowane zmiany obejmują obowiązującą procedurę lokalizacji elektrowni wiatrowych. Ich minimalna odległość w linii prostej od budynku mieszkalnego miałaby wynosić 500 metrów. Uchwałę w sprawie lokalizacji turbiny wiatrowej podejmowałaby rada gminy na wniosek inwestora.

Projekt Senatu

W poprawkach do projektu ustawy znalazła się propozycja odstępstwa od zasady sporządzania raportu o oddziaływaniu elektrowni wiatrowych na środowisko. Wyjątek dotyczyłby tych wiatraków, których planowana moc nie przekracza 20 MW, a których odległość od najbliższej istniejącej elektrowni wiatrowej, granicy obszaru, dla którego ustanowiono formę ochrony przyrody lub leśnego kompleksu promocyjnego, jest większa niż 2 kilometry.

Ustawa przewiduje również, że inwestycje polegające na budowie elektrowni wiatrowych będzie można realizować niezależnie od istnienia lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Zgodę na inwestycję musiałaby wyrazić rada gminy. Podejmując uchwałę, rada ma uwzględniać założenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, względem terenów przeznaczonych na budownictwo mieszkaniowe.

Dodatkowe pieniądze dla gmin ze sprzedaży energii wiatrowej

Projekt ustawy wprowadza opłatę na rzecz społeczności lokalnej w wysokości 3% wartości energii wytworzonej w każdej elektrowni wiatrowej w danym miesiącu. Pozyskane środki stanowiłyby przychód gminy, na terenie której znajduje się turbina wiatrowa. Opłata ma być przeznaczona m.in. na walkę z ubóstwem energetycznym. Wysokość opłaty nie może być za dany rok wyższa niż 80 tys. zł od 1 MW mocy zainstalowanej elektrowni wiatrowej.

Inicjatywę legislacyjną Senatu poparło 51 senatorów, 44 było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Źródłowww.senat.gov.pl

Zdjęcie: 26114910 © Radub85 Dreamstime.com