19 września 2023 11:49 - Polska
Kongres Energetyki Rozproszonej – ostatni dzwonek na rejestrację

W dniach 25–26 września 2023 r. na terenie kampusu AGH odbędzie się I Kongres Energetyki Rozproszonej. KER łączy sprawdzoną formułę spotkań integrujących środowiska branżowe (Fora Energetyki Rozproszonej) z konferencją naukową, której tematyka obejmie praktyczne aspekty nowej energetyki. Warto zaznaczyć, że program KER został opracowany z merytorycznym wsparciem kilkunastu czołowych organizacji zaangażowanych w transformację energetyczną. Kongres organizuje Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, a współorganizatorami są Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska oraz Krajowa Izba Klastrów Energii i OZE.

Kongres będzie miejscem twórczej i efektywnej wymiany myśli i doświadczeń pomiędzy głównymi interesariuszami transformacji, a wśród prelegentów – ekspertów i liderów branży – znajdą się m.in.: Rafał Gawin (Prezes URE), Tomasz Sikorski (Prezes PSE), Andrzej Kaźmierski (Dyrektor Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej MRiT), Albert Gryszczuk (Prezes Zarządu KIKEiOZE), Radosław Pobol (Prezes Zarządu Tauron Dystrybucja, Prezes PTPiREE), Józef Węgrecki (Prezes Zarządu IGEOŚ, Członek Zarządu Orlen), Artur Michalski (Wiceprezes NFOŚiGW), Maciej Bando (b. Prezes URE), Maciej Chorowski (PWr), Wojciech Myślecki (PWr), Michał Kurtyka (b. Minister Klimatu i Środowiska) oraz Jan Popczyk (PPTE2050, laureat nagrody Kreator Nowej Energetyki za rok 2021). W trakcie KER prof. Jerzy Buzek odbierze statuetkę Kreator Nowej Energetyki za rok 2022. Zostanie również ogłoszona i wręczona nagroda za rok 2023.

I Kongres Energetyki Rozproszonej zbiega się w czasie z wydarzeniami ważnymi dla kształtowania polskiego rynku energetycznego. W uchwalonych ostatnio przez Sejm nowelizacjach Ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz Ustawy Prawo energetyczne pojawił się m.in. szereg regulacji precyzujących funkcjonowanie klastrów energii i spółdzielni energetycznych, wprowadzających zwolnienia z niektórych opłat oraz systemy wsparcia dla klastrów i instalacji OZE. Istotne znaczenie dla przyszłości branży mogą mieć także np. nowe regulacje dotyczące linii bezpośredniej, partnerskiego handlu energią (peer-to-peer) i możliwości przyłączania kilku źródeł (cable pooling). Kongres będzie okazją do przedyskutowania tych zmian w gronie ekspertów, praktyków rynku oraz przedstawicieli instytucji kreujących kształt polskiej energetyki.

Ważnym tematem w trakcie obrad będą także społeczno-środowiskowe uwarunkowania energetyki rozproszonej, jako czynnik, który – obok kosztów systemowych i związanych z dostawą energii – w istotnym stopniu wpływa na rozwój ER.

Program KER został opracowany z udziałem Partnerów Merytorycznych, wśród których liczną grupę stanowią wiodące organizacje praktycznie zaangażowane w proces transformacji energetycznej w Polsce. Ich przedstawiciele podejmą próbę wypracowania wspólnego stanowiska zawierającego zestaw rekomendacji i postulatów, które zostaną przedstawione podmiotom odpowiedzialnym za politykę energetyczną wyłonionym po wyborach parlamentarnych.

Połączenie części gospodarczej z konferencją naukową wynika ze specyficznych potrzeb energetyki rozproszonej, której rozwój wymaga upowszechniania wiedzy i budowy systemu edukacji na wszystkich poziomach. Kształcenie na szczeblu podstawowym i średnim jest niezbędne do pozyskania społecznej akceptacji dla tej formy zaspakajania potrzeb energetycznych oraz przygotowywania kadr (np. instalatorów), zaś na poziomie uniwersyteckim gwarantuje poprawność techniczną podejmowanych decyzji i ekonomiczną opłacalność ich efektów.

Na stronie internetowej https://kongres.energetyka-rozproszona.pl/ znajdują się informacje o wszystkich wydarzeniach odbywających się w ramach KER. Zachęcamy do zapoznania się z nimi i do rejestracji na wybrane punkty programu. Wszelkie pytania prosimy zgłaszać pod adresem: kongres-er@agh.edu.pl.