7 października 2022 15:31 - Polska, Świat
Spółki z Polski, Czech i Szwecji zawarły porozumienie na rzecz rozwoju inteligentnych sieci energetycznych

Spółki z Polski, Czech i Szwecji zawiązały transgraniczne porozumienie, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa i inteligencji sieci energetycznej w krajach członkowskich UE. Wspólny projekt nosi nazwę Europe's Green and Inteligent Grid (EGI Grid). 

Porozumienie obejmuje polskie spółki Enea Operator, Stoen Operator, TAURON Dystrybucja, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, operatora z czech OSD ČEZ Distribuce oraz szwedzkiego operatora E.ON Energidistribution AB. Partnerzy będą ubiegać się o status projektu wspólnego zainteresowania (PCI), który umożliwia pozyskanie współfinansowania z UE.

Bezpieczniejsza i bardziej inteligentna sieć

W założeniu, projekt EGI Grid ma znacznie zwiększyć efektywność funkcjonowania sieci oraz pozwoli na lepszą integrację zachowań i działań wszystkich użytkowników (konsumentów, prosumentów, agregatorów) sieci elektroenergetycznej. Projekt ma również stworzyć także warunki umożliwiające zwiększenie udziału i wykorzystania energii elektrycznej wytwarzanej w rozproszonych odnawialnych źródłach energii. 

Projekt powinien także poprawić cyfrową integrację i wskaźniki jakościowe energii energetycznej, a także zwiększyć niezawodność pracy systemu elektroenergetycznego. Wśród celów inicjatywy jest także pełniejszy monitoring pracy stacji WN i SN oraz polepszenie elastyczności funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

W planach jest także powstanie platformy do wymiany danych oraz rozwoju usług elastyczności sieci dystrybucyjnej. Ma ona umożliwiść agregatorom i społeczności naukowej stymulowanie rozwoju nowych produktów na rynku energii w bardziej przejrzysty i niedyskryminujący sposób.

Czym są projekty PCI?

Projekty PCI (ang. Projects of Common Interest – Projekty Wspólnego Zainteresowania) mają strategiczne znaczenie w realizacji europejskiej polityki energetycznej i klimatycznej Unii Europejskiej.

Warunkiem wpisania danego projektu na listę PCI jest wykazanie, że jego realizacja przyniesie znaczące korzyści co najmniej dwóm państwom członkowskim UE, przyczyni się do integracji wewnętrznego rynku energii UE, poprawy jego konkurencyjności, a także zwiększy bezpieczeństwo dostaw.

Projekty PCI mogą korzystać z zagwarantowanych prawnie udogodnień w postaci m.in. przyspieszonej procedury wydawania pozwoleń i decyzji administracyjnych. Dodatkowo zyskują one możliwości otrzymania wsparcia finansowego w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility) w formie bezzwrotnych dotacji lub innowacyjnych instrumentów finansowych.

Europe's Green and Inteligent Grid

Projekt EGI Grid ma być największym projektem w kategorii Smart Grid realizowanym w obszarze dystrybucji na terenie Polski. Po uzyskaniu statusu PCI w perspektywie kolejnych dwóch lat partnerzy przedsięwzięcia planują przygotować wniosek o dofinansowanie go w ramach instrumentu „Łącząc Europę". Wszystkie działania w ramach projektu mają być realizowane w latach 2024-2030.

 

---

Źródło: media.enea.pl

Zdjęcie: 805345 © Jim Parkin  Dreamstime.com